Bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc với ba cô gái trong cống hiến thành Phố. Trên một phao cho xin hãy giúp Lễ diễu hành. Điều này là rất tuyệt. Tôi đã kết thúc một cách ngẫu nhiên bắt liên lạc với các nổi diễu hành giám đốc trong khi lái xe đến cống hiến thành Phố. Ông hỏi nếu tôi muốn theo nghĩa đen tham gia hoa nổi diễu hành.

và vì vậy, tôi đã làm. Trong video này, bạn sẽ thấy một người Canada, con trai, ba cô gái, một nhóm các trống và một đống người đẹp trong cống hiến thành Phố

About