Ngoại quốc

Vội vàng để sống, vội vàng, để yêu

Tôi muốn Bạn trong những ngày tháng tuyệt vời của hy vọng trong tương lai, và để cho các chữ”thất vọng”sẽ mất tất cả ý nghĩa cho Bạn

About